ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το 1918 με πρωτοβουλία Επιχειρήσεων - Βιομηχανιών της περιοχής του Ν. Αχαΐας, ιδρύεται ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, με έδρα την πόλη της Πάτρας και περιοχή ευθύνης του τις γεωγραφικές περιοχές της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

ΣΚΟΠΟΙ

 •           Η μελέτη, η καταγραφή και η οργανωμένη προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, καθώς και η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας, αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ τους.
 •             Η συστηματική μελέτη, προβολή, υποστήριξη και συμβολή στην ανάπτυξη των θεμάτων που ενδιαφέρουν τον κλάδο της μεταποίησης- βιομηχανίας και κάθε συναφή επιχειρηματική δραστηριότητα με μόνιμη οργάνωση και μορφή νομικού προσώπου που συμβάλλει στην ανάπτυξή της και εξυπηρετεί επί μέρους λειτουργίες της βιομηχανίας, ιδίως την οργάνωση , την εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών και εργατικού δυναμικού, τις δημόσιες σχέσεις, τη διαφήμιση και τη διανομή.
 •               Η προβολή του θεσμού της ιδιωτικής επιχείρησης, ώστε να καταστεί συνείδηση στο ευρύτερο κοινό η σημασία του σε μια ελεύθερη και αναπτυσσόμενη κοινωνία.
 •               Η ‘ίδρυση εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για απόκτηση κτιρίου που θα στεγάσει τα γραφεία του Συνδέσμου και θα ονομάζεται « Στέγη της Βιομηχανίας».
 •                Η εκπροσώπηση στην Ελλάδα και το εξωτερικό( ενδεικτικά, στα δικαστήρια, τις δημόσιες αρχές και τα διάφορα συλλογικά όργανα) της βιομηχανίας γενικά και τω συμφερόντων της καθώς και των μελών του Συνδέσμου.
 •              Η διαπραγμάτευση και σύναψη με οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση εργαζομένων κάθε είδους συλλογικών συμβάσεων εργασίας που θα καλύπτουν οποιουδήποτε μισθωτούς, ανεξάρτητα από το αν αυτοί ασχολούνται σε κύρια ή δευτερεύοντα έργα των ενδιαφερομένων εργοδοτών ή και σε έργα που εξυπηρετούν αυτούς έστω και έμμεσα, καθώς και η συμμετοχή με την ιδιότητα του διαπραγματευόμενου μέρους στο στάδιο της μεσολάβησης και της διαιτησίας ή με την ιδιότητα του διαδίκου σε όλα τα αρμόδια δικαστήρια κάθε βαθμού, δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρων δικαστηρίων, σε κάθε διαδικασία επιλύσεως των συλλογικών διαφορών ή ελέγχου του κύρους διαιτητικών αποφάσεων.
 •               Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκές και διεθνείς βιομηχανικές και εργοδοτικές οργανώσεις.
 •               Η συμμετοχή σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές, συμβούλια, συνδιασκέψεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς που επιδιώκει ο Σύνδεσμος.
 •             Η συμμετοχή και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων και μη συγχρηματοδοτούμενων τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επιχειρησιακών προγραμμάτων, προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, απασχολησιμότητας, επιχειρηματικότητας κ.λ.π.

Ο Σύνδεσμος επιδιώκει, με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο τους σκοπούς που περιγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους.

Σήμερα, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, εκπροσωπώντας το σύνολο σχεδόν της μεταποιητικής δραστηριότητας του γεωγραφικού χώρου ευθύνης του (με μέλη πάνω από 230  μεταποιητικές επιχειρήσεις), αποτελεί έναν από τους πέντε (5) Περιφερειακούς Συνδέσμους της χώρας.

Είναι το σημείο αναφοράς εκπροσώπησης των θεμάτων της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας της περιοχής στα ενενήντα πέντε χρόνια ζωής του, με έντονη δράση, με ευρείς σκοπούς και βαρύνουσα θέση, αλλά δεδομένης και της ζωτικότητος του τομέα που εκπροσωπεί, εκφράζει, παράλληλα, την ενότητα της Βιομηχανίας, την ταυτότητα των επιδιώξεών της, την αμετακίνητη απόφασή της να συμβάλλει, με τους μακροπρόθεσμους και σταθερούς στόχους της, στην επανάκτηση της αναπτυξιακής τροχιάς της οικονομίας όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο.

ΜΕΛΗ

Μέλη του Συνδέσμου είναι:

 •               Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν με ιδιωτικό - οικονομικά κριτήρια
 •               Ελληνικές κλαδικές, περιφερειακές ή τοπικές οργανώσεις επιχειρήσεων
 •               Επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες ανταποκρίνονται σε επιμέρους λειτουργίες του μεταποιητικού έργου

Στα μέλη του Συνδέσμου περιλαμβάνεται μεγάλο μέρος των μεταποιητικών μονάδων των Νομών:

            Αχαΐας

            Ηλείας

            Κορίνθιας

            Αρκαδίας

            Αργολίδος

            Μεσσηνίας

            Λακωνίας

            Αιτωλοακαρνανίας

            Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας

ενώ διαθέτει μέλη και στα Ιόνια Νησιά, Κέρκυρα, Κεφαλονιά & Ζάκυνθο.

Η πλειοψηφία των μελών του Συνδέσμου, με βάση το οικονομικό τους μέγεθος και την απασχόληση, κατατάσσεται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το έργο του Συνδέσμου αποτελείται από πολυποίκιλες δραστηριότητες μεταξύ των οποίων είναι η παρακολούθηση, μελέτη, έρευνα και προβολή των θεμάτων της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των επιχειρήσεων, η συνεργασία με τις δημόσιες αρχές και τις οργανώσεις των εργαζομένων για την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, η συμμετοχή σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές, σε συμβούλια, εκθέσεις και εκδηλώσεις, μέσω των οποίων διεκπεραιώνονται οικονομικοί στόχοι, καθώς και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών που αποσκοπούν και συμβάλλουν στην προώθηση των γενικότερων συμφερόντων της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας.

Επίσης, μεριμνά για την διασύνδεση των Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων και φορέων της περιοχής με σκοπό την ανάπτυξη και προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, της καινοτομίας και την διασύνδεση με την επιχειρηματικότητα.

 1. 1.Παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη

Θέματα τα οποία επεξεργάζεται και για τα οποία ενημερώνει και πληροφορεί ο Σύνδεσμος αφορούν:

 •             Περιφερειακή Πολιτική, Εισοδηματική Πολιτική, Αναπτυξιακή Πολιτική, Κοινωνική Πολιτική
 •             Εργατική & Ασφαλιστική Νομοθεσία, Υγιεινή & Ασφάλεια, Φορολογικά,
 •             Δημοσιονομικά, Επενδυτικά Θέματα
 •             Πολιτική εισαγωγών - εξαγωγών,
 •             Χρηματοπιστωτικά Θέματα
 •             Κρατικές Προμήθειες
 •             Ενέργεια

2.Εκπροσώπηση

Η Εκπροσώπηση για την επίλυση των θεμάτων της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας στα όργανα του Κράτους και στον κοινωνικό διάλογο, περιλαμβάνεται στις άμεσες επιδιώξεις του Συνδέσμου.

Ο Σύνδεσμος συμμετέχει σε Θεσμοθετημένες Επιτροπές, οι οποίες λειτουργούν στις περιοχές του χώρου ευθύνης του, διαπραγματεύεται, επεξεργάζεται, αναλύει και υποβάλλει τεκμηριωμένες προτάσεις ειδικού, κλαδικού ή εθνικού αναπτυξιακού ενδιαφέροντος προς τα όργανα της Πολιτείας, με τα οποία ευρίσκεται σε συνεχή και ομαλή συνεργασία.

Επιπλέον, ο Σύνδεσμος, με εκπροσώπους του, συμμετέχει σε επιτροπές και φορείς σε όλη την Περιφέρεια της Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος (ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω)

Α.      Φορείς

               Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ

               Δ.Σ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

               Δ.Σ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

               ΚΕΚ ΣΕΒ- ΙΒΕΠΕ

               Δ.Σ του ΒΙΟΠΑ ΓΛΑΥΚΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ

Β.      Επιτροπές

               Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΠΕΠ ΠΕΔΙΝ 2007-2013

               Επιτροπή Έρευνας, Εκπαίδευσης, Τεχνολογίας, Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

               Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή Δυτικής Ελλάδος Ν 3299/04

               Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης

               Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος- Ηπείρου και Ιονίων Νήσων

               Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια  επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας)

               Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εργασίας (Αχαΐας, Αργολίδος, Κορινθίας, Ηλείας)

               Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Αχαΐας, Κορινθίας)

               ΟΑΕΔ - Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ν. 2643/98 (Αχαΐα – Κορινθία)

               Συμβουλευτική Επιτροπή ΟΑΕΔ (Περιφερειακή Διοίκηση Πελοποννήσου, Ηπείρου, Τοπική Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Κορινθίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Μεσσηνίας)

               Περιφερειακό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής &Τροφίμων

               Περιφερειακή Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Δυτικής Ελλάδος

               Επιτροπή Σύνδεσης της Εκπαίδευσης & Κατάρτισης με την Απασχόληση Ν. Αχαΐας

               Επιτροπή Γνωμοδότησης για θέματα ΒΙΠΕ

               Διοικητική Επιτροπή ΙΚΑ (Πατρών, Αιγίου, Αμαλιάδος, Πύργου)

Γ.       Ιδρύματα

               Δ.Σ Κληροδοτήματος Γαλανόπουλου

               Δ.Σ Τριαντείου Σχολής

3.Εκπαίδευση

Επίσης Υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Σύνδεσμο προς τα στελέχη των επιχειρήσεων είναι της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης. Σε τακτά διαστήματα διοργανώνει σεμινάρια σε θέματα διοικήσεως, επικοινωνίας, οργάνωσης, διαπραγματεύσεων, παραγωγικότητας της εργασίας, Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κλπ..

Τα προγράμματα που έχει υλοποιήσει ο Σύνδεσμός την τελευταία 3ετία είναι τα ακόλουθα:

              «Ανάπτυξη Δικτύου Δομών Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» της Δράσης 1.4.1. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και της δημιουργίας Κέντρου Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδος (Κ.Ε.Τ.Α.)

              «Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια - ExportExpert».

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους.

              «Δίκτυο Παραγωγικότητας για την Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία» - Πρόγραμμα Μεταφοράς Τεχνογνωσίας.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

              «InnovationExpert- Καινοτομία στην Πράξη»

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

              «Προώθηση και Διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων» - Α.Σ. Δράσεις κατάρτισης και στήριξης ανέργων με κατεύθυνση στην προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων της Αχαΐας (Πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ)

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Φορέας Διαχείρισης: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

              «Τοπικό Δίκτυο για την Ανάπτυξη της Απασχολησιμότητας του νομού Αχαΐας» -Α.Σ. «Σύμπραξη για την Ανάπτυξη της Απασχολησιμότητας Αχαΐας» (Πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ)

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Φορέας Διαχείρισης: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

4.Συνεργασίες

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση των γενικών επιχειρηματικών θεμάτων και την άμεση συμβολή του στην διαμόρφωση των γενικών θέσεων της Ελληνικής Βιομηχανίας, ο Σύνδεσμος συνεργάζεται άμεσα με τους υπόλοιπους Βιομηχανικούς Συνδέσμους της χώρας.

5.Επιχειρηματική Αλληλεγγύη.

Μεταξύ των επιδιώξεων, επίσης, που προωθεί ο Σύνδεσμος είναι η ανάπτυξη αρμονικής και αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, η σύγκλιση των επιχειρηματικών στόχων, η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, πιστεύοντας ότι αποτελούν βασικές προϋποθέσεις συμβολής στην ανάπτυξη της τοπικής και περιφερειακής οικονομικής προόδου.

Εμφανίσεις: 3081

Αναζητηση